Easy Photo Scan 1.0.13

Easy Photo Scan 1.0.13

SEIKO EPSON Corporation – Shareware –
Bạn có thể sử dụng máy ảnh dễ dàng quét phần mềm để dễ dàng quét bản gốc của bạn bằng cách sử dụng máy quét, chỉnh sửa các hình ảnh được quét, và chia sẻ bằng cách sử dụng Facebook hoặc chia sẻ các trang web trên các trang web hình ảnh khác. Một khi bạn đã quét tất cả các hình ảnh bạn muốn tải lên, nhấp vào một trong những biểu tượng đích.

Tổng quan

Easy Photo Scan là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SEIKO EPSON Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.330 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Easy Photo Scan là 1.0.13, phát hành vào ngày 25/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/05/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.13, được sử dụng bởi 32 % trong tất cả các cài đặt.

Easy Photo Scan đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Easy Photo Scan Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Easy Photo Scan!

Cài đặt

người sử dụng 3.330 UpdateStar có Easy Photo Scan cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SEIKO EPSON Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản